Transport v.a. €49,99
Voor particulier & professional
Bezorging in NL & BE
Vrijblijvend advies
5/5
★★★★★
Winkelwagen

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: isolatiewereld.nl: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “IsolatieWereld B.V.”, gevestigd te Dedemsvaart en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 70970289 met Btw-nummer NL858529385B01 ; Opdrachtgever: de wederpartij van Isolatiewereld.nl; Voorwaarden: deze algemene voorwaarden

Artikel 2 Toepasselijkheid.
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Isolatiewereld.nl en Opdrachtgever, voorzover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart Opdrachtgever de voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Opdrachtgevers mogen in geen enkel geval hun eigen algemene voorwaarden tegen de onze opwerpen. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Isolatiewereld.nl, waarvan voor de uitvoering derden (dienen te) worden betrokken, tenzij door Isolatiewereld.nl anders wordt aangegeven. 3. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. Isolatiewereld.nl en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, indachtig het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en). 6. Indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van de algemene voorwaarden. 7. Indien Isolatiewereld.nl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Isolatiewereld.nl, in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen.
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is genoemd. 2. De door Isolatiewereld.nl gemaakte offertes of gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Onverminderd het voorgaande zijn aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt. 3. De in de offerte genoemde prijzen en aanbiedingen gelden uitsluitend voor de daarin genoemde zaken/goederen. Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Indien buiten hetgeen in de offerte is omschreven nog andere zaken/goederen wordt/worden geleverd, dan worden deze afzonderlijk in rekening gebracht. Ook kan dit leiden tot hogere aanvullende kosten, zoals – maar niet uitsluitend – verzendkosten. 4. Isolatiewereld.nl kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 5. Isolatiewereld.nl is gerechtigd om uitgebrachte aanbiedingen, acties of offertes tussentijds in te trekken, voor zover deze nog niet door Opdrachtgever schriftelijk/per e-mail is/zijn aanvaard. 6. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn steeds exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Alle (bijkomende) kosten die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen zoals – maar niet uitsluitend – veiligheidsvoorschriften of vergunningen, zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook als deze niet in een offerte/aanbieding zijn opgenomen. 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Isolatiewereld.nl niet tot het naleven van een gedeelte van de koopovereenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 8. Isolatiewereld.nl is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en (af)levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen/materialen zijn gestegen. Ook prijsstijgingen bij door Isolatiewereld.nl ingeschakelde of in te schakelen derden die invloed hebben op de levering, kunnen door Isolatiewereld.nl zonder kennisgeving worden doorgevoerd. Indien een dergelijk geval zich voordoet, is Isolatiewereld.nl, voorzover betaling door Opdrachtgever al heeft plaatsgevonden, gerechtigd nabetaling te verlangen. Voor de evt. nabetaling geldt een betalingstermijn van maximaal zeven (7) dagen. 9. Alle maatregelen inzake belastingen, duanerechten of vervoerskosten, alsmede alle schommelingen van valutapariteiten welke de kostprijs verhogen, worden aan de overeengekomen prijs toegevoegd. Gezien de schommelingen op de grondstoffenmarkt en de wisselmarkt kunnen wij ertoe worden verplicht zonder voorafgaande kennisgeving de prijzen volgens onze prijslijst te wijzigen. 10. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst en levering.
1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waar Isolatiewereld.nl om verzoekt en/of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst of opmaken van een offerte, tijdig aan Isolatiewereld.nl worden verstrekt. 2. Isolatiewereld.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Isolatiewereld.nl is uit gegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onrechtmatige en/of onvolledige gegevens of te laat verstrekte informatie. Opdrachtgever staat derhalve in voor de juistheid, rechtmatigheid en tijdigheid van de aan Isolatiewereld.nl verstrekte gegevens en documentatie. 3. Isolatiewereld.nl maakt voor de levering gebruik van verschillende partijen. Wanneer voor de levering een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn maar dient het termijn enkel als richtgevend. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient Opdrachtgever Isolatiewereld.nl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Isolatiewereld.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van een leveringstermijn en vrijwaart zich van eventuele boetes of schadevergoedingen. 4. Opdrachtgever vrijwaart Isolatiewereld.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is. 5. In geval van misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Opdrachtgever en Isolatiewereld.nl, is Isolatiewereld.nl niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Isolatiewereld.nl. 6. Indien Opdrachtgever aan Isolatiewereld.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Isolatiewereld.nl – indien aflevering is overeengekomen – gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij Opdrachtgever aan Isolatiewereld.nl schriftelijk opgave doet van een ander afleveradres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 7. Een door Opdrachtgever opgegeven afleveradres dient ten alle tijden bereikbaar te zijn voor grote transportmiddelen. Deze indicatie wordt door de transporteur vooraf, en de chauffeur ter plaatse gemaakt. Indien het opgegeven afleveradres niet toegankelijk blijkt te zijn, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor alle extra kosten. 8. Opdrachtgever draagt zorg voor het zelfstandig lossen van de materialen bij levering. Op het moment van leveren dient altijd iemand aanwezig te zijn die gerechtigd is de materialen in ontvangst te nemen. 9. Isolatiewereld.nl behoudt zich het recht om alle aangevallen kosten welke noodzakelijk zijn voor het uitleveren van de overeenkomst, door te rekenen aan Opdrachtgever.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Artikel 6 Betaling.
1. Betalingen geschieden in beginsel bij akkoord opdracht of bij het plaatsen van een bestelling, tenzij – om wat voor reden dan ook – hierover een andere afspraak wordt gemaakt. 2. Isolatiewereld.nl is steeds gerechtigd om – in afwijking van het bepaalde in lid 1 – in voorkomende gevallen voorschotten te verlangen. Isolatiewereld.nl is gerechtigd de levering (of – bij op maat te maken / te bestellen materialen – de verwerking van de order) uit te stellen tot het moment dat het volledige aankoopbedrag inclusief BTW op haar rekening is ontvangen of contant aan haar is voldaan. 3. Indien een order geschiedt ‘op rekening’, geldt een betalingstermijn van maximaal 7 (zeven) dagen, tenzij anders overeengekomen. 4. Indien Opdrachtgever in gebreke is, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 5. In geval van liquidatie of faillissement, beslaglegging bij, of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Isolatiewereld.nl op Opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar. 6. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening, korting of opschorting van het door Opdrachtgever aan Isolatiewereld.nl verschuldigde. Bezwaren tegen de (hoogte van de) factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 7. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40. Indien Isolatiewereld.nl echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 8. Door Opdrachtgever gedane betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op de kosten, vervolgens op de opengevallen rente en ten slotte op de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud.
1. Het in het kader van de overeenkomst door Isolatiewereld.nl aan Opdrachtgever geleverde, hetgeen door Isolatiewereld.nl wordt geleverd met de bedoeling om het eigendom op enig moment volledig over te dragen aan Opdrachtgever, blijft eigendom van Isolatiewereld.nl totdat Opdrachtgever diens verplichtingen jegens Isolatiewereld.nl volledig is nagekomen. 2. Opdrachtgever is niet bevoegd het geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, door te verkopen (tenzij in het kader van een normale bedrijfsuitoefening), als betaalmiddel te gebruiken, te verpanden of op enigerlei andere wijze te bezwaren. 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Isolatiewereld.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 4. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en een afschrift van de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage aan Isolatiewereld.nl af te geven. 5. Voor het geval dat Isolatiewereld.nl haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Isolatiewereld.nl of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Isolatiewereld.nl zich bevinden en die zaken mee terug te nemen.

Artikel 8 Opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging.
1. Isolatiewereld.nl is onder meer bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; – na het sluiten van de overeenkomst Isolatiewereld.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; – Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst door Isolatiewereld.nl verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; – door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Isolatiewereld.nl kan worden gevergd de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities na te komen 2. Voorts is Isolatiewereld.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Isolatiewereld.nl op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Isolatiewereld.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Isolatiewereld.nl haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 4. Indien Isolatiewereld.nl tot opschorting of ontbinding overgaat, is Isolatiewereld.nl op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten, daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Isolatiewereld.nl gerechtigd tot het vorderen van schadevergoeding, daaronder begrepen kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 6. Indien Opdrachtgever diens uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Isolatiewereld.nl gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voorzover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Isolatiewereld.nl vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Alle vorderingen van Isolatiewereld.nl op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 8. Indien Opdrachtgever een geplaatste opdracht/order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de reeds verrichte werkzaamheden en de reeds gereserveerde arbeidstijd, alsook de reeds gemaakte kosten, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 9. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden, worden – indien zich één of meer van de in voorgaande leden bedoelde gevallen zich voordoet – de door Opdrachtgever aan Isolatiewereld.nl betaalde aanbetalingen/voorschotten niet geretourneerd.

Artikel 9 Garanties.
1. Isolatiewereld.nl levert hoofdzakelijk “A-keuze” materiaal. Op “A-keuze” isolatiemateriaal zijn de garanties van toepassing die door de leverancier van Isolatiewereld.nl / de fabrikant worden verstrekt. Bij een beroep op garantie dienen zowel Isolatiewereld.nl en/of diens leverancier(s) en/of de fabrikant onverwijld te worden geïnformeerd. Grondstoffouten of verborgen gebreken evenals fouten van welke aard ook, die na verzending worden geconstateerd, houden voor ons uitsluitend de verplichting in de door ons als gebrekkig aanvaarde goederen zonder meer te vervangen, zulks met formele uitsluiting van alle kosten, vergoedingen of schadeloosstellingen van enige aard. 2. De garanties gelden in elk geval niet: – bij onjuist, onzorgvuldig, ondeskundig of oneigenlijk gebruik; – bij onjuiste opslag en/of verwerking; – indien zaken in afwijking van instructies van Isolatiewereld.nl of de leverancier/fabrikant worden gebruikt; – in geval van – gegeven de omstandigheden – normale gebruikssporen/normale slijtage; – bij een (andere) omstandigheid / omstandigheden welke buiten de risicosfeer van Isolatiewereld.nl of diens leverancier/fabrikant ligt; – indien Opdrachtgever haar verplichtingen jegens Isolatiewereld.nl niet nakomt;

Artikel 10 Aansprakelijkheid.
1. Isolatiewereld.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd gebruik of verkeerd aanwenden van de door haar geleverde producten. 2. De totale aansprakelijkheid van Isolatiewereld.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot hetgeen een eventuele aansprakelijkheidsverzekering van Isolatiewereld.nl in een voorkomend geval ter zake uitkeert (eventueel te vermeerderen met een eigen risicobedrag, indien van toepassing). Indien een schadegeval niet onder de dekking van een aansprakelijkheidsverzekering van Isolatiewereld.nl valt, doch onherroepelijk vast staat dat Isolatiewereld.nl desalniettemin aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van louter de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een half jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor het laatste half jaar. Onder directe schade wordt verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Isolatiewereld.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Isolatiewereld.nl toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 3. De aansprakelijkheid van Isolatiewereld.nl voor indirecte schade waaronder – maar niet uitsluitend – gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden, verminking of verlies van andere materialen, schade verband houdende met inschakeling van derden en alle andere vormen van schade genoemd en bedoeld in dit lid, is uitgesloten. 4. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheden komen te vervallen indien en voor zover een schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Isolatiewereld.nl. 5. Aansprakelijkheid van Isolatiewereld.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever Isolatiewereld.nl onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij vervolgens een redelijke termijn ter nakoming wordt gesteld, en Isolatiewereld.nl ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Isolatiewereld.nl in staat is adequaat te reageren. 6. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Isolatiewereld.nl vervalt door het enkele verloop van 4 (vier) weken na het onstaan van de schade. 7. Isolatiewereld.nl is niet aansprakelijk voor schade aan of gebreken aan het geleverde, indien dit te maken heeft met werkzaamheden, fouten of anderszins van Opdrachtgever of een derde. 8. Onverminderd het voorgaande is Isolatiewereld.nl verder niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij Opdrachtgever waarop Isolatiewereld.nl geen invloed kan uitoefenen. 9. Isolatiewereld.nl is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) drukof schrijffouten in handleidingen, in gebruiksaanwijzingen, afbeeldingen, etcetera.

Artikel 11 Risico-overgang.
1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derde (waaronder tevens begrepen een door Opdrachtgever aan te wijzen vervoerder) worden gebracht.

Artikel 12 Overmacht.
1. Isolatiewereld.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, kortom: in geval van overmacht. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop Isolatiewereld.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Isolatiewereld.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen. 3. Isolatiewereld.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Isolatiewereld.nl zijn verplichtingen had moeten nakomen. 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 5. Wanneer Isolatiewereld.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Isolatiewereld.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 Modellen / afbeeldingen.
1. Is aan Opdrachtgever een ontwerp, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat hetgeen geleverd zal worden daarmee zal overeenstemmen. 2. Afwijkingen in het uiteindelijk geleverde, zowel wat de inhoud, kleur, afmetingen en afwerking betreft, geven de Opdrachtgever niet het recht de opdracht of het product te weigeren, de overeenkomst te (laten) ontbinden en/of schadevergoeding van Isolatiewereld.nl te vorderen.

Artikel 14 Consumentenkoop.
1. Bij bestellingen die telefonisch/via internet bij Isolatiewereld.nl worden gedaan hebben consumenten een wettelijk recht op een bedenktermijn. Isolatiewereld.nl hanteert de wettelijke termijn van veertien (14) dagen voor deze groep consumenten. De bedenktijd gaat in op de dag dat het product is geleverd. 2. Na het aanmelden van een retour verkrijgt de groep consumenten wederom een periode van veertien (14) dagen om de door hen bestelde producten daadwerkelijk retour te zenden. Binnen de wettelijke termijnen zal Isolatiewereld.nl alsdan het aankoopbedrag terugstorten. 3. Het recht op bedenktijd/retour aankoopbedrag geldt niet voor producten die reeds in gebruik zijn genomen. 4. Het recht op bedenktijd/retour aankoopbedrag geldt niet voor materiaal welke op verzoek van Opdrachtgever op maat wordt gemaakt of besteld. 5. Het recht op bedenktijd/retour aankoopbedrag geldt niet voor offertes welke op verzoek van Opdrachtgever op maat wordt gemaakt. 6. Voor recht op teruggave van het aankoopbedrag dient het product onbeschadigd en in de originele verpakking te worden retour gezonden. Vooraf dient Opdrachtgever hierover zowel telefonisch als digitaal contact te leggen met Isolatiewereld.nl. 6. Het voorgaande en de bepalingen betreffende Wet Kopen op Afstand hebben uitsluitend betrekking op consumenten. Indien een bepaling in het overige deel van deze Voorwaarden ten aanzien van een consument strijdig is met dit artikel, prevaleert ten aanzien van de consument dit gunstigere artikel.

Artikel 15 Privacy.
1 Isolatiewereld.nl zal de gegevens van Opdrachtgever verwerken om aan de overeenkomst met Opdrachtgever te kunnen voldoen.

Artikel 16 Toepasselijk recht, forumkeuze en geschillen.
1. Op elke overeenkomst tussen Isolatiewereld.nl en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (het VN verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 3. Bij klachten dient Opdrachtgever zich allereerst te wenden tot Isolatiewereld.nl. Indien de webwinkel is aangesloten bij Trusted Shops en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de Opdrachtgever zich te wenden tot Trusted Shops, deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). 4. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 5. De rechter in de vestigingsplaats van Isolatiewereld.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. In dat laatste geval gelden de daarvoor toepasselijke competentieregels. Niettemin heeft Isolatiewereld.nl steeds het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.